Algemene voorwaarden camperverhuur

Algemene voorwaarden camperverhuur

Artikel 1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valey Campers & Caravans BV Campers & Caravans BV , hierna te noemen “Verhuurder” en een huurder. Huurder verklaart deze voorwaarden van toepassing voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor rechtspersonen die diensten verlenen voor verhuurder.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Chauffeur tijdens huurperiode, de huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor de chauffeur van de camper. De chauffeur is minimaal 25 jaar en 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs voor betrokken camper, rijbewijs B is voldoende. Zowel huurder alsmede chauffeurs dienen vooraf een kopie van hun legitimatie d.m.v geldig paspoort / identiteitskaart en rijbewijs bij Verhuurder achter te laten. Bij akkoord huurcontract gaat de huurder ermee akkoord dat eventuele persoonsgegevens worden geverifieerd.
 • Alle verkeersovertredingen welke tijdens huurperiode worden begaan komen ten laste van huurder, ook al heeft deze die zelf niet begaan.
 • Huisdieren zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Indien er huisdieren in de camper toegelaten zijn wordt er € 500,00.- ingehouden op de borg
 • Roken in de camper en in de buurt van de gasinstallatie is ten allen tijde verboden. Indien er gerookt is in de camper wordt er € 500,00.- ingehouden op de borg.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk om een beschermde overnachtingplaats te gebruiken.
 • Onze campers mogen alleen komen in landen waarvoor de groene kaart geldig is. En geen risico landen zijn. Indien ander landen worden bezocht dient vooraf schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan verhuurder. Mocht er toch hiervan worden afgeweken is de huurder persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade e.d.
 • Indien men overtredingen begaat waarbij camper in beslag wordt genomen is huurder persoonlijk aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade.
 • Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Verhuurder en Huurder zullen dan in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel en strekking van het bepaalde in acht te nemen.
 • Indien de Verhuurder niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat de Verhuurder in enigermate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van de Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij er in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, kan aan offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleent indien het product waarop offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Verhuurder kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijsstijgingen die buiten de Verhuurder om plaatsvinden worden aangepast en zullen alsnog worden verrekend.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verhuurder niet tot het verhuren van een gedeelte van de periode waarop de prijsopgave van toepassing is. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders

Artikel 3. Contract overeenkomst

 • De huurperiode vangt aan op afgesproken datum om 15:00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Einde van de huurperiode is op afgesproken datum om 11:00 uur, tenzij anders is afgesproken.
 • De Huurder is verplicht om het gehuurde aan het eind van de huurperiode in dezelfde staat, behoudens gangbare slijtage, terug te brengen als waarin het is ontvangen. Mocht de huurder het gehuurde te laat of in dusdanige staat terugbrengen, waardoor het gehuurde niet meteen kan worden verhuurd, dan is de huurder verplicht om de meerkosten voor verhuurder te betalen. Dit kan eventueel bovenop de borgsom worden verhaald op de huurder. Mocht het gestelde gevolg zijn van overmacht, waar Verhuurder of Huurder voor verzekerd is, dan vervalt het gestelde.
 • Voor een huurperiode geldt 2500 vrije kilometers per week, daarna kost het € 0,25 per kilometer.

Artikel 4. Waarborgsom, betalingen en annulering Huurder

 • Waarborgsom bedraagt € 1.000 per huurperiode. Voor aanvang van de  huurperiode betaald de huurder de waarborgsom aan Verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek hetgeen de huurder nog aan Verhuurder verschuldigd zal zijn. Hieronder ook begrepen eventueel nagekomen boetes. Waarborgsom of restant hiervan wordt binnen 3 weken teruggestort op rekening van huurder. Indien er een bedrag wordt ingehouden zal Verhuurder hiervan een factuur voor opmaken.
 • Aanbetaling, 30% van de huursom dient, binnen 5 werkdagen na ondertekening huurcontract te worden voldaan op het rekeningnummer van Valey Campers & Caravans BV onder vermelding van huurcontract nummer. Indien het huurcontract binnen 10 weken voor vertrek wordt aangegaan dient de aanbetaling terstond te worden gedaan. De volledige huursom dient 4 weken voor vertrekdatum te worden voldaan op het rekeningnummer van Valey Campers & Caravans BV onder vermelding van huurcontract nummer. Indien het huurcontract binnen 4 weken voor vertrek wordt aangegaan dient de volledige betaling terstond te worden gedaan. Borgsom dient tegelijk met de laatste termijn betaling gedaan te worden, dit kan d.m.v. overschrijving of contant.
 • Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren. Indien dit via de mail wordt gedaan dient men om antwoordbevestiging te vragen. Valey Campers & Caravans BV raadt de huurder aan om een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Bij annulering is de huurder, naast een vast bedrag voor administratiekosten a € 50,00 de navolgende annuleringskosten verschuldigd:
  • 4  weken voor vertrek 25% van de huursom
  • 3  weken voor vertrek 50% van de huursom
  • 2  weken voor vertrek 75% van de huursom
  • 1  week voor vertrek 100% van de huursom
 • Voor het Premiumpakket wordt € 50,00 in rekening gebracht. (incl. Cadac gasbbq met 2 gasbussen, Canal Digitaal Ned. TV, 1x extra gasfles en Senseo koffiemachine.)

Artikel 5. Schade

 • Schade en/of gebreken dienen terstond te worden gemeld bij Valey Campers & Caravans BV. Indien camper door schade en/of gebrek niet meer verder kan worden gebruikt zal door Valey Campers & Caravans BVgetracht worden om binnen 24 uur een vervangende camper te leveren.
 • De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van €2.500.000, –per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Tevens zijn camper en inzittenden verzekerd voor repatriëring en hulp bij pech, zoals bijvoorbeeld een afgebroken sleutel of lege startaccu. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de camper, inventaris en toebehoren, treedt huurder z.s.m. in overleg met verzekering (alarmnummer) en verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van alarmcentrale en verhuurder.
 • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep-en bergingskosten. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal €1.000,00.
 • Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.
 • Aanslepen en/of geven van starthulp d.m.v. startkabels is verboden. Er kan schade ontstaan aan de elektrische installatie van de camper.
 • Het gebruik van navigatiesysteem, achteruitrijdcamera en tv met automatische ontvanger zijn geheel voor risico van de huurder. Storingen, fouten, slecht leesbaarheid of niet meldingen van het systeem kunnen niet op verhuurder worden verhaald.

Artikel 6. Verplichtingen

 • Verhuurder voorafgaand een uitgebreide uitleg te geven over de camper.
 • Verhuurder is verplicht om de camper met onderstaande documenten uit te rusten.
 • Camper in staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen, zoals o.a:
  • Kentekenbewijs
  • Verzekeringsbewijs
  • Instructieboekjes
  • Handleiding Camper, Tips en Trics.
 • Camper in staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen, zoals o.a.:
  • Geldige APK
  • WA verzekering.
  • Goede banden met de juiste bandenmaat
  • Verder, volle brandstoftank, 1 volle gasflessen en vloeistof voor cassette toilet en vuilwatertank.
  • Verzekerd bij Spitz verzekeringen.
 • Huurder is verplicht:
  • Camper zorgvuldig te gebruiken en te behandelen zoals een goede huisvader.
  • Camper niet onder te verhuren of uit te lenen aan derde.
  • Eventuele schades binnen 24 uur te melden.
  • Geen opdracht tot reparatie geven zonder toestemming van verhuurder
  • Er zorg voor dragen dat het wettelijk toegestane gewicht niet wordt overschreden.
 • Bij ontvangst camper aan huurder zal een zgn. vertrekformulier in tweevoud worden opgemaakt. Dit vertrekformulier beschrijft de staat van de camper zoals door huurder wordt aangetroffen. Indien nodig kunnen hier foto’s worden bijgevoegd.
 • Bij terugkomst wordt a.d.h.v. vertrekformulier de staat van camper bepaald, mocht camper aan buitenzijde buitensporig vies zijn dan wordt camper eerst gewassen om buitenzijde te kunnen inspecteren.
 • Camper terug leveren:
  • Interieur dient te zijn schoongemaakt, indien niet het geval € 100,00.-
  • Afvalwatertank dient geledigd te zijn, indien niet het geval € 50,00.-
  • Cassette toilet dient geledigd te zijn, indien niet het geval € 100,00.-
  • Koelkast dient leeg en schoongemaakt te zijn, indien niet het geval € 30,00.-
  • Camper wordt terug geleverd met volle brandstoftank, indien niet het geval € 2,00 p/ltr.
  • Buitenzijde camper hoeft niet te worden schoongemaakt, indien buitensporig vies wordt hiervoor € 75,00 in rekening gebracht.
   • Deze kosten worden op de waarborgsom ingehouden.
 • 2 (lege)gasflessen van hetzelfde fabricaat en jaartal als men mee heeft gekregen bij vertrek, verbruik van gas en vloeistof voor cassette toilet zitten in de servicekosten. Ook schoonmaken buitenkant, indien niet buitensporig vies, zit in de servicekosten.
 • Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen breken of kwijt raken mag een identiek exemplaat als vervanging gekocht worden. Indien dit niet gebeurt wordt het bedrag door Valey Campers & Caravans BV voor nieuwe aanschaf op de borg ingehouden.
 • Indien Valey Campers & Caravans BV de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Valey Campers & Caravans BVhet recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Stalling

 • Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode toegestaan op het terrein van Valey Campers & Caravans BV op eigen risico. Het is een afgesloten terrein.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis gedeeltelijk of geheel in het buitenland uitvoering is gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking verbonden persoon aldaar woonplaats heeft.
 • De rechter in de vestigingsplaats van de Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verhuurder het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen in onderling overleg te beslechten
contact via Whatsapp